Algemene Voorwaarden

Download als PDF

Algemene voorwaarden Goedkoop Pakket 2017 / 2018 

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende  betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Goedkoop Pakket: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
Goedkoop Pakket gevestigd aan de Mauritskade 55D, 1092 AD te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 17267484;

diensten: de diensten die in het kader van de overeenkomst aan de klant worden geleverd;
product: het product dat Goedkoop Pakket in het kader van de overeenkomst aan de klant  levert, zoals, maar zeker niet beperkt tot, verzending en verpakkingsmaterialen;
klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Goedkoop Pakket een overeenkomst  aangaat;
overeenkomst: de overeenkomst tussen Goedkoop Pakket en de klant;
website: de website www. goedkooppakket. nl, die door Goedkoop Pakket wordt beheerd.

Artikel 2 Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Goedkoop Pakket en de klant waarop Goedkoop Pakket deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Goedkoop Pakket voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Goedkoop Pakket en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c. q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Goedkoop Pakket is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offerte, mailings of op de website. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Goedkoop Pakket daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. Een samengestelde prijsopgave verplicht Goedkoop Pakket niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Verstrekte offertes en prijslijsten dienen door de klant vertrouwelijk te worden behandeld.

Artikel 4 Registratie, gegevens van de klant en inlogcodes

Om gebruik te kunnen maken van diensten dient de klant het bestelformulier op de webbsite in te vullen .  Alle gegevens die de klant tijdens de registratie aan Goedkoop Pakket verstrekt dienen juist en volledig te zijn. De klant dient door Goedkoop Pakket verstrekte inlogcodes vertrouwelijk en met zorg tebehandelen en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Goedkoop Pakket kan er nimmer aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerdederden gebruik maken van de inlogcodes van de klant.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

De diensten die Goedkoop Pakket levert staan duidelijk op de website omschreven. Goedkoop Pakket zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend  beroepsbeoefenaar uitvoeren. Goedkoop Pakket is slechts gehouden tot uitvoering van de overeenkomst indien de klant de  door Goedkoop Pakket verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door  Goedkoop Pakket gewenst, heeft verstrekt. Goedkoop Pakket heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van  derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten  verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen. Voor de levering van de diensten is Goedkoop Pakket afhankelijk van de dienstverlening van  PostNL. Goedkoop Pakket is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit  welken hoofde ook, veroorzaakt door de dienstverlening van PostNL of een andere vervoerder. Goedkoop Pakket is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de website tijdelijk buiten  gebruik te stellen.

Goedkoop Pakket levert enkel en alleen de adresetikketten ("verzendlabels"), maar is niet betrokken, danwel aansprakelijk voor de levering van het pakket zelf. 

 

Artikel 6 Meerkosten

Indien de overeenkomst op verzoek van de klant wordt uitgebreid of gewijzigd of indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten leiden. De klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de meerkosten. Goedkoop Pakket zal pas een aanvang maken met de werkzaamheden die de meerkosten met zich meebrengen nadat de klant daarmee akkoord is gegaan, tenzij er sprake is van een noodgeval.

Te hoog gewicht
Indien een pakket zwaar is dan het door de klant gekozen gewicht, zullen de extra kosten achteraf worden doorberekend aan de klant.
Indien het pakket zwaarder is dan 30000 gram (30kg) zullen er palletvracht kosten van € 75,- incl BTW per pakket in rekening worden gebracht. De klant dient deze toeslag achteraf per toegestuurde betaallink binnen 14 dagen te voldoen.

Artikel 7 Levering

De klant dient via de website Goedkoop Pakket in het bezit te stellen van de adresgegevens van de ontvanger(s). Nadat Goedkoop Pakket deze gegevens heeft ontvangen, krijgt de klant  via Goedkoop Pakket zo spoedig mogelijk de beschikking over de digitale adresetiket(ten). De door Goedkoop Pakket opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen. De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant  hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.

Artikel 8 Wijziging gegevens

Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres of e-mailadres van de klant wijzigt, dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres of zijn nieuw e-mailadres schriftelijk of via de  e-mail aan Goedkoop Pakket mede te delen wanneer dit de levering van een pakket kan bespoedigen.

Artikel 9 Verplichtingen van de klant

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Goedkoop Pakket aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Goedkoop Pakket ter beschikking worden gesteld. De klant is zelf verantwoordelijk voor apparatuur en overige benodigdheden, zoals een printer en een internetverbinding, welke vereist zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst. Indien de klant gegevens aan Goedkoop Pakket ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Goedkoop Pakket voorgeschreven specificaties. De klant is gehouden Goedkoop Pakket onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De klant vrijwaart Goedkoop Pakket voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is. De klant zal alle medewerking verlenen aan Goedkoop Pakket welke redelijkerwijze van hem verwacht kan worden bij/ten behoeve van het leveren van de dienst. Indien de klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die Goedkoop Pakket daardoor heeft moeten maken voor rekening van de klant.

Artikel 10 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 11 Prijzen en vergoedingen

Alle genoemde prijzen of tarieven zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, tarieven van PostNL. Indien na totstandkoming van de overeenkomst in een of meer van de hierboven genoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, is Goedkoop Pakket gerechtigd haar prijzen of tarieven aan te passen. De klant kan de actuele prijzen van de geleverde dienst vinden op de bestelpagina . Indien de klant niet akkoord gaat met de aangepaste prijzen of tarieven, dan staat het de klant vrij geen gebruik meer te maken van de diensten van Goedkoop Pakket. Toeslagen van de betreffende derde partijen waarmee Goedkoop Pakket samenwerkt worden achteraf doorberekend aan de klant.

Artikel 12 Betaling

De klant dient een bestelling op Goedkoop Pakket. nl vooraf te betalen via iDeal, PayPal, Creditcard of Bitcoin.   Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant, na door Goedkoop Pakket ten minste  eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Goedkoop Pakket op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Overmacht

Goedkoop Pakket is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant  indien Goedkoop Pakket daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (“overmacht”). Omstandigheden zoals bedoeld in het vorige lid zijn onder meer, maar niet uitsluitend: storingen in de verbindingen van en met het internet, transportvertragingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, het door vervoerders, leveranciers en/of ander derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van ingeschakelde derden welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de dienst, alsmede iedere andere situatie waarop Goedkoop Pakket geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In geval van overmacht zal Goedkoop Pakket vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Goedkoop Pakket als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 14 Aansprakelijkheid & Verzekering

De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of typfouten bevatten. Goedkoop Pakket kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o. a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden; enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld. Goedkoop Pakket is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Goedkoop Pakket is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Goedkoop Pakket is niet aansprakelijk voor eventuele schade doordat de klant het adresetiket verkeerd heeft gebruikt. Goedkoop Pakket is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het product, aan andere zaken of aan personen, door bijvoorbeeld verkeerd, ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing van het product. In geen geval is Goedkoop Pakket aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Goedkoop Pakket geleverde product, sluit Goedkoop Pakket iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade. Goedkoop Pakket garandeert niet dat de website vrij is van storingen. De klant erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. Goedkoop Pakket zal pogen een volledige continuïteit van de dienst te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. Goedkoop Pakket is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website. Goedkoop Pakket aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Goedkoop Pakket in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden. Goedkoop Pakket is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Indien Goedkoop Pakket aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Goedkoop Pakket beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Goedkoop Pakket gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Goedkoop Pakket beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Goedkoop Pakket of haar ondergeschikten.

De vervoerders waarmee we samenwerken, streven er altijd naar om een zending zo goed en snel mogelijk van A naar B te leveren. Helaas lukt dit niet altijd. Onze vervoerders geven een indicatie van afhaling en aflevering en geen garantie. Als een zending vertraging heeft opgelopen, kan de vervoerder daar niet voor aansprakelijk gesteld worden. Zodra je een zending met een hoge waarde hebt, raden we je altijd aan om jouw zending aanvullend te verzekeren met een transportverzekering. Voor deze optie kun je kiezen door de juiste verzendmethode te nemen, voorbeelden: Voorbeeld PostNL: PostNL Verzekerd tot €500,-. Zodra jouw zending een transportverzekering heeft, kun je bij ons een claim indienen voor schade. Is dit niet het geval, dan kan de vervoeder jouw claim helaas niet in behandeling nemen. 

Aankoopbewijs of factuur
Voor het indienen van een verzekeringsclaim dient minimaal de volgende informatie aan ons doorgegeven te worden:

Bij vermissing/verlies:

  • Factuur/aankoopbewijs van het verzonden product
  • Omschrijving van uiterlijk pakket

Bij beschadiging:

  • Factuur/aankoopbewijs van het verzonden product
  • Foto's van de buitenkant van het pakket
  • Foto's van de binnenkant van het pakket, waaruit ook blijkt hoe het product verpakt is
  • Foto's van gehele, beschadigde product
  • Foto's van details van de schade
  • Beschrijving van de schade door ontvanger van het pakket

De verzekering zal tot maximaal de dagwaarde van een product vergoeden. Producten die volgens de vervoerder niet verzonden mogen worden (zie website PostNL of bPost) kunnen niet verzekerd worden. Het aankoopbedrag en datum van aankoop vermeld te worden op het aankoopbewijs of factuur. Indien deze documenten niet aanwezig zijn zal de verzekeraar zelf een inschatting maken van de huidige waarde.

Artikel 15 Klachten en verjaring

Klachten behoren binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de klant schriftelijk of via de e-mail bij Goedkoop Pakket te zijn ingediend. Indien een klacht gegrond is, dan dient de klant Goedkoop Pakket de gelegenheid te geven om alsnog de werkzaamheden te verrichten zoals overeengekomen of om een vervangend product te leveren. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden dan wel het leveren van een nieuw product niet meer mogelijk of zinvol is, zal Goedkoop Pakket slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Goedkoop Pakket vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Goedkoop Pakket kan aanwenden.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding

Goedkoop Pakket is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Voorts is Goedkoop Pakket bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Goedkoop Pakket is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Goedkoop Pakket ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Goedkoop Pakket is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Goedkoop Pakket op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Goedkoop Pakket de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Goedkoop Pakket, totdat alle vorderingen die Goedkoop Pakket op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Goedkoop Pakket te bewaren. Goedkoop Pakket is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal Goedkoop Pakket te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Goedkoop Pakket.

Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten

Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de website, de programmatuur en waar het door Goedkoop Pakket aan de klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Goedkoop Pakket. Het is de klant niet toegestaan dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.

Artikel 19 Beveiliging en internet

Goedkoop Pakket zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Goedkoop Pakket kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 20 Slotbepalingen

Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Op elke overeenkomst tussen Goedkoop Pakket en de klant is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Goedkoop Pakket worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Goedkoop Pakket gevestigd is, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

(laatste wijziging 2 februari 2018)